Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Kukaan ei ole neutraali ja Oikeassa! (Paitsi jos huomio kääntyy meihin!)

  • Kukaan ei ole neutraali ja Oikeassa! (Paitsi jos huomio kääntyy meihin!)

Tuoreessa epistolassani saarnasin siitä miten Piispa Häkkinen on usein korostanut sitä, miten neutraalius on illuusio. Ja miten ympäristö jossa uskonnollisten ja ateististen hahmojen ja symbolien levittely siivotaan ympäristöstä ei ole neutraalia vaan uskonnottomien ylivaltaa. Ja tämä näkemys näyttää kattavan laajasti kirkon muutakin viestintää. Esimerkiksi Kotimaassa on korostettu neutraliteettia tavalla joka vaalii tietynlaatuista relativismia. "Empiirinen, käsitteellinen ja filosofinen näkökulma vahvistavat osaltaan sen, että katsomuksellisesti neutraalia maaperää ei ole olemassakaan. Yksinkertaisesti kiteytettynä: kaikki vaihtoehdot ovat vaihtoehtoja ja jokainen näkökulma on näkökulma jostakin käsin."

Se esittelee periaatteet mahtipontisesti. Ja mahtipontisella tarkoitan tässä yhteydessä sitä että lausumat ovat yleisiä (general) eivätkä tiettyjä (particular). Toisin sanoen ne eivät käsittele vain naturalismia vaan pikemminkin kaikkea ja naturalismi on vain yksi esimerkki.

"Empiirisestä näkökulmasta katsoen voi perustellusti todeta, että syntyvät, kasvavat ja kehittyvät lapset eivät ole katsomustensa tai arvojensa suhteen omalakisia ja riippumattomia yksilöitä. Kukaan ei synny tyhjiöön eikä kasva tyhjiössä. Jokainen lapsi syntyy tiettyyn maailmaan, kulttuuriin ja lähiympäristöön. Ne antavat sisällön ja kasvualustan myös yksilön katsomukselliselle identiteetille. Erilaiset ympäristöt antavat erilaisia aineksia ja vaihtoehtoja."

"Käsitteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan puolestaan todeta, että niin katsomukselliset ajatteluperinteet kuin tieteelliset teoriatkin perustuvat aina joidenkin tiettyjen käsitteiden varassa toimimiseen. Erilaiset käsitejärjestelmät muodostavat siten keskenään vaihtoehtoisia tapoja jäsentää havaintojamme, ajatteluamme ja toimintaamme."

"Filosofian kannalta jokainen katsomus perustuu väistämättä joillekin olemassaolon perimmäistä luonnetta koskeville oletuksille. Nämä oletukset voivat olla alkuperältään esimerkiksi luonnontieteellisiä, filosofisia, teologisia tai niitä yhdisteleviä. Lähteestään täysin riippumatta kaikki katsomukset ovat joka tapauksessa luonteeltaan keskenään vaihtoehtoisia tai toisiaan täydentäviä olemassaoloa koskevia yleisiä oletuksia."


En itse luota tähän periaatteeseen.

Kuitenkin tässä ongelmana on se, että tätä neutraliteetti-illuusiota käsitellään kuin se olisi itsessään jokin joka on neutraalilla maaperällä. Tässä suhteessa se muistuttaa Agrippan trilemmaa. Agrippan trilemmassa on kysymys juuri siitä että mikä tahansa tiedon taustalla oleva ehdottomuus voidaan poistaa. (Tässä mielessä yhteys relativismiin on kaikkea muuta kuin satunnainen.) Siinä tietoa on joko sellainen jossa on jokin tyhjä ja todistamaton premissi, tai sitten premissit tukevat toisiaan mutta niitä on ääretön määrä tai sitten premissejä on äärellinen määrä ja ne kaikki ovat todistettuja mutta ne ovat kehäpäätelmässä.  Tämä kaikki on hyvin vakuuttavaa ; Ongelmana tässä vain on se, että onko Agrippan trilemma itsessään sellaista tietoa joka ei ole näiden ehtojen mukainen. Jos on, syntyy paradoksi koska Agrippan trilemma itse todistaa että sen sisällä oleva kolmikko ei ole kaikki. Jos ei, se ei olekaan niin kaikentodistava.

Tässä kohden voidaan nähdä olevan jopa kaikuja vanhasta humanistit vs. luonnontieteilijät -kiistoista. Ja olen aivan yhtä vähän vakuuttunut neutraliteettiargumenteista kuin olen vakuuttunut relativismista. (Eli en juurikaan. Niiden kritiikissä tunnutaan vaalivan tieteenä loogisen positivismin ihanteita ja ne tuntuvat ohittavan kaiken relevantin naturalistisen tieteenfilosofian. Naturalismikritiikki jota näkee olisi kiinnostavaa jos olisin aikaani seuraava ihminen joka olisi kuollut jotain sata vuotta sitten..) Olenkin jopa moittinut neutraliteettiuspuheita. Joskin on sanottava että neutraliteetti ei ole se sana jota haen, vaan se on reiluus. (Toisaalta en ole myöskään sekulaari.)

Mutta filosofiassa tunnetaan muitakin tapoja kuin omien premissien kautta lähestyminen.

Mutta jos oletetaan että neutraalius olisi todella niin illuusio kuin Häkkinen viittaa, niin todellisuus alkaisi näyttämään monin paikoin tietynlaiselta. Ja tämä koskisi myös kirkkoa ja sen omaa käytöstä ja viestintää. Kun asiaa tarkastellaan sen omista premisseistä lähtien ja päädytään lopputuloksiin joista premissit hyväksynyt ei pidä, ollaan maailmassa josta Hume olisi iloinen. (Eikä vain Hume. Vaan myös minä. Järjestelmien rikkominen niiden omilla periaatteilla on niitä harvoja aitoja iloja joita saan elämästäni. Koska se on sukua vahingonilolle.)

Jos otetaankin neutraliteetti-illuusio esiin voidaan sanoa että kirkon viestinnässä neutraliteettiargumentaatio esiintyy hyvin tietynlaisissa tilanteissa. Ja että sitä käytetään domeenispesifillä tavalla. Toisin sanoen argumenttia käytetään käytännössä vain yhdessä kontekstissa. Ja muualla missä sitä voitaisiin soveltaa sitä ei sovelleta. Arkielämässä tämänlaista käytöstä kutsutaan esimerkiksi kaksoisstandardiksi.
1: Domeenispesifisyyden kaltaisia konsepteja tarvitaankin kun Häkkinen yhtäällä korostaa lapsen oikeutta omaan uskontoonsa ja arvostaa sitä että uskontoa ei sensuroida, mutta sitten samalla hän on kauhuissaan kun moni kannattaa "pakanauskontoja" ja niitä kerrotaan myös kouluissa. "Pakanuus" on melko epäkohtelias nimitys. Ja kun Häkkisen valitusta vertaa Vapaa-ajattelijoiden vastaaviin syntyy huvitusta. Etenkin kun tajuaa että Häkkinen ei pidä vapaa-ajattelijoista.

Jos uskoo neutraaliusteorian olevan totta on selvää että myös sitä käytetään jostain näkökulmasta ja että tämä voi pitää sisällään ylivaltaa. Näin ollen neutraaliusperiaate iskeekin jo ensimmäisen kerran sen käyttäjien nilkkaan. Kun Häkkinen käyttää termiä hän ei voi vain analysoida vaan hän nimenomaan tekee sillä arvostelmia tietystä näkökulmasta. Kaiken lisäksi hän ei toki tee tätä tiettyä näkökulmaa kovin reilusti. (Joka on itselleni oleellista.) Jostain syystä keskustelu näissä tilanteissa on se, että kun kirkko viestii ja käyttää neutraaliusperiaatetta, hyökkäyksen kohde on aina sekularismi ja ateismi. Jostain syystä "naturalisteja" ja "skientistejä" ei nähdä jonain kiinnostavana näkökulmana vaan jonain joka on ehdottomasti väärässä. Lisäksi se käyttää valtaa. Kuten Häkkinen kuvaa "uskonnottomien ylivaltaa".

Mutta jos neutraliteettius on harha ja sen automaattinen seuraus on se, että ilman poliittista julkisen tilan uskonnollisuutta vallalla on uskonnottomien ylivalta, niin sen pitäisi tarkoittaa sitä että jos uskonnolliset symbolit ovat käytössä niin kyseessä olisi kristittyjen ylivalta. Neutraliteettiharhassa käytetyt johtopäätökset ovat usein tiukkoja ja koska teoria nojaa yleisperiaatteisiin (general) ne koskevat myös kristinuskoa.

Mutta näin ei käy. Kun kirkko puhuu omasta toiminnastaan, se päinvastoin toimii kuin neutraliteetti olisi mahdollista. Saamme kuulla miten kirkossa on seinät leveällä ja kynnys matalalla. (Muutenkin kuin siten että kirkot ovat usein vallankäytöllisiksi symboleiksi nähtävällä tasolla mahtipontisia rakennuksia. Eivät vain rakennuksena ja rakennuksen valtasymbolisesti vaan myös jotenkin abstraktimmin symbolisesti.) Tässä tilanteessa korostetaan miten kirkko kuuntelee kaikkia ja on tasapuolinen. Kaikki saavat jopa vaikuttaa asioihin kirkon sisällä. Tässä tilanteessa ei katsota sopivaksi huomauttaa että homoseksuaali maksaa täsmälleen saman kirkollisveron mutta ei saa mitenkään missään olosuhteissa samoja palveluja, esimerkiksi häitä. (Toki sama koskee valtion verotustakin mutta tosiasiassa lapseton ei saa samoja lapsilisiä, mutta valtio ei mitenkään päätä että joku nyt ei saa lapsilisää jos lapseton sitten muuttaa mieltään tai muuten tulee hankkineeksi lapsen.) Kirkkoa pidetään neutraalina.

Tällöin kirkon viestinnän keskiössä korostetaan jopa sitä että tosiasiallinen ongelmat ovat ei-neutraaliudessa. Siinä miten vanhoilliset tai liberaalit ovat tiukkapipoisia ja haluavat toimia ei-neutraalisti. Kirkossa mongertavat neutraliteetista hymistelevät leppoistot sitten vaan antavat koviten metelöivien käyttää valtaansa koska heidän torjumisensa olisi suvaitsemattomuuden suvaitsemattomuutta. Kirkko siis toimii kuin neutraali näkökulma olisi olemassa.

Melko irvokkaaksi tilanne meneekin sitten jos katsoo toimintoja muuten. Teemu Laajasalo pykäsi kirkon tiloihin mahdollisuutta jossa uskovaiset voisivat syödä yhdessä ateistejen kanssa. Tässä hankkeessa oli vahva neutraaliutta korostava argumentisto. Laajasalo selitti että kaikki ihmiset syövät. Ja muutenkin tilanne oli se, että tämänlainen olisi aivan neutraalia. Mikä ei tietenkään ole mahdollista jos neutraliteetti todella on illuusio kuten kirkon virallinen viestintä toisessa yhteydessä muistaa.

Jostain syystä neutraalius-illuusio -argumenttia käytetään ei-neutraalisti. Jos uskonnottomien systeemit ovat poliittisessa ilmapiirissä niin silloin kyse on uskonnottomien ylivallasta. Mutta jos uskovaisten symbolit ovat ja vaikuttavat kaikessa, kyseessä on neutraalius ja asiantila jonka kritisoiminen ja ei-neutraalina pitäminen on häijyyttä ja militanttiutta. Tai kuten Laajasalo asian ilmaisee. Aina kun kirkosta löytyy ei-neutraaliutta ja vallankäyttöä kyseessä on "kirkon kasvojen anastaminen". Joka ei saa herättää ihmetystä että miten eettinen voi olla laitos jonka kasvot on niin helppo varastaa että näyttää siltä että se houkuttelee vallan väärinkäyttäjiä kuin lasten leikkipuiston pusikot pedofiilejä.

Huvittavaksi tilanteen tietenkin tekee se, että Teemu Laajasalo itse on tullut tunnetuksi siitä että hän haukkuu ateisteja ja uskonnottomia aina kun voi ja niin häijysti kuin voi. Haluaisin itse tietää miten olisi mahdollista että minua kohdattaisiin jotenkin tasapuolisesti kirkon symboleiden alla kirkon hallitsemissa tilanteissa ja kontekstissa jossa projektia johtaa tyyppi jonka mielestä ateistit ovat "trolleja". Kaiken takana on aina trollaus, ja Laajasalolla on tähän liittyen myös valta määrittää maassa jossa on uskonnonvapaus että mikä on oikea ja väärä syy erota kirkosta. "Väärä syy on Eroakirkosta tiedotetrollauksen vuoksi - Jeesuksen lampaasta tamperelaisten ateistien lampaaksi."

Minun on suhteellisen vaikeaa uskoa että tämänlainen tilanne on neutraali tai reilu. Tai että sitä ei tehdä ketunhäntä kainalossa. Ja vaikka ei olisikaan niin miten voisimme luottaa ihmisiin joilla on tuollainen historia? Että naivisti vaan mennä ja luottaa. Miten Laajasalo voi vaatia tai odottaa keneltäkään tämänlaista luottamusta ja heittäytymistä?
1: Minun on helpompi uskoa Teemu Laajasalon tukevan kansankaatajia ja Pirkko Jalovaaroja. Minun on hyvin vaikeaa ymmärtää miten hän ei muka tiennyt minkälainen ihmemanaaja nainen oli. Minäkin tiesin. Yhtä vaikeaa minun on tosin ymmärtää miten kirkon tutkimuskeskus ei pitänyt kreationismia tutkimisen arvoisena kun he eivät uskoneet sitä olevan välttämättä yhtään Suomessa. (Believe me, tästä asiasta heiltä kyseltiin!) Heille Korkeasaaressa tehty tutkimus jossa noin kolmasosa heitti kreationistissävytteisiä asioita oli yllätys. En ymmärrä mitä tehdään laitoksella joka ei huomaa tuota pienempiä asioita.

Että miksi eivät suoraan tunnusta että koska neutraliteetti on aina harha ja sellaisen esittäjät ajavat jonkin ideaalin ylivaltaa, että kirkko tässä nyt vaan haluaa itse harrastaa vähän sellaista? Koska tosiasiassa neutraalius-illuusioon ei luota edes Häkkinen. Hänestä esimerkiksi lapsen oikeus uskontoon ei ole mielipidekysymys vaan ehdottomuus. Joka näkyy siitä miten hän selittää että lasten kastamatta jättäminen on lapsen heitteellejättö.

TL:DR

Ensin en uskonut neutraliteetti-illuusioon. Mutta sitten huomasin että kirkon oma viestintä on paras esimerkki siitä milloin sillä kenties onkin jotain sovelluspohjaa. Kirkko ei ole neutraali eikä reilu. Neutraliteetti-illuusiosta puhuminen kattaa valtaosan kirkollisten reagoinneista ja kommenteista jotka koskevat uskonnottomia. Ja niissä näkökulma on aina se, että uskonnotomilla on ylivaltaa. Kirkko ei sen sijaan koskaan näyttäydy vallankäyttäjänä omissa teksteissään. Päinvastoin, se on neutraali jopa silloin kun se ei ole.

Näyttääkin siltä että vallankäyttöön kuuluu omien valtapyrintöjen neutralisoiminen. Ja neutraliteetti-illuusio auttaa muistuttamaan siitä että tämänlaiset ovat ainakin joskus vain pintakuorrutetta jolla siivotaan julkisivu ja jätetään sisältö ennalleen. Neutraliteetti-illuusio -argumenttejen kohteena näyttää olevan nimenomaan ateistien vastustaminen. Kun moni korostaa sitä että ateistit käyttävät ilkeää ja asenteellista kieltä, unohdetaan helposti että kirkon viestintä on käytännössä täynnä tämänlaisia rakenteita. Niitä kuunnellessa voi tulla mieleen sellaisia muualta tuttuja lauseita kuten "emme ole natseja - olemme kansallissosialisteja". Tai ainakin "emme ole natseja, mutta".

Itse asiassa en ole vielä onnistunut löytämään kirkollisesta viestinnästä piispatasoisia kommentointeja joissa olisi samanaikaisesti kaksi asiaa (1) aiheena olisi uskonnottomat tai ateistit tai sekulaarit (2) näkökulma olisi ollut lähelläkään neutraali. Tai edes reilu. Yhtenä syynä on varmasti se, että kirkon koulutustaso näkyy siinä että herjat onnistutaan piilottamaan "neutraalius-illuusion" ja Foucaultin filosofian mieleen tuovan vallasta puhumisen taakse.

Tämä poikkeuksettomuus vihjaa siihen että tässä on takana jokin "kirkon virallinen kanta". Tai jos ei se, niin kenties jotain joka vaikuttaa tosielämässä ja jolla on konkreettinen - joskin varsin vastenmielinen - muoto. Jokin joka merkitsee enemmän kuin se kuka edustaa ja ei edusta kirkkoa. Se mitä tapahtuu elämässä aivan oikeille ihmisille. ; Ja tämän konkreettisen asian ainut sisältö näyttää olevan se, että saa olla miten asennevammainen ja häijy tahansa jos vaan kätkee tämän asenteellisuutensa ja epäreiluutensa itse luomiensa sivistyssanojen taakse. Ja kun on statusta ja läimii kaveria selkään niin tällä lietsotaan jopa "akateemista arvovaltaa" näille asennevammoille.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Vesa Leinonen

Sekaista soppaa uskonto käsityksestä.

Sotkua uskonnoista on kaikkialla maailmaa, moneen laisia luonnon uskonnon oppeja, naturalismia.
Sitten siihen lisätään uskonnollinen pluralismi, eli moniarvoisuuden ajattelutapaa, jossa yhdistellään aineksia monista uskonnollisista suuntauksista tai uskonnoista. Se luo aineksia tyhmyyden pesälle.

Kaikista yleisiä uskontoja maailmalla.

1. Christianity 2.1 billion
2. Islam 1.3 billion
3. Hinduism 851 million
4. Buddhism 375 million

Lainaus. ''Kun kirkko puhuu omasta toiminnastaan, se päinvastoin toimii kuin neutraliteetti olisi mahdollista. Saamme kuulla miten kirkossa on seinät leveällä ja kynnys matalalla. (Muutenkin kuin siten että kirkot ovat usein vallankäytöllisiksi symboleiksi nähtävällä tasolla mahtipontisia rakennuksia.
Eivät vain rakennuksena ja rakennuksen valtasymbolisesti vaan myös jotenkin abstraktimmin symbolisesti.) Tässä tilanteessa korostetaan miten kirkko kuuntelee kaikkia ja on tasapuolinen.
Kaikki saavat jopa vaikuttaa asioihin kirkon sisällä?''

Mistä se sellaiset idean olet saanut?

Kenen kirkko se on?

Kristus? Mohammed? Hindu? Buddha?

Sellainen ajattelu voi olla totta Hindulaisuudessa mutta se ei pidä paikkaa kristuksen kirkossa.

’’Hindulaisuus on Intiasta peräisin oleva hyvin moninainen ryhmä uskontoja ja suuntauksia. Hindulaisuutta pidetään maailman vanhimpana uskontona. Hindulaisuuteen sisältyy laaja kirjo erilaisia oppijärjestelmiä, suuntauksia ja filosofioita, jotka poikkeavat toisistaan merkittävästi noudattaen erilaisia rituaaleja ja kirjoituksia.’’

’’Tässä tilanteessa ei katsota sopivaksi huomauttaa, että homoseksuaali maksaa täsmälleen saman kirkollisveron mutta ei saa mitenkään missään olosuhteissa samoja palveluja, esimerkiksi häitä. (Toki sama koskee valtion verotustakin mutta tosiasiassa lapseton ei saa samoja lapsilisiä, mutta valtio ei mitenkään päätä, että joku nyt ei saa lapsilisää, jos lapseton sitten muuttaa mieltään tai muuten tulee hankkineeksi lapsen.) Kirkkoa pidetään neutraalina.

Onko homot raivaamassa itse homoille soveltuvaa kirkkoa?

Lähtökohtana olla palvella homoja?

Kuulostaa omituisesta ennakkoluulolta homo menevät kirkkoon omien ennakkoluulojen perustalta, sadakseen omat homo tarpeen huollettuna.
Oletko pukenut mitä on kirjoitettu pyhässä raamatussa?

Matthew 16:18
Jesus said. ‘’And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.’’
Jeesus vertasi Hänen kirkon toimintaa sen vastapuoleen, helvetin toimintaan.

Mitä se kertoo Jeesuksen doktriinista?

Matthew 13:41-42, 49-50 “The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all law-breakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.”

Mark 9:43, 48-49 “And if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire…where their worm does not die and the fire is not quenched.’ For everyone will be salted with fire.”

Jeesus antaa jokaiselle mahdollisuuden kääntyä pois omilta teiltä, ja luotta omaan pelastajaan, Jeesukseen kristukseen.

Kristuksen kirkon rooli ei ole tehdä homo avioliittoja. Sellaista käsitystä ei edes ole raamatussa, ei 4000 vuoden historiassa. Miksi olet ajattelussa niin pihalla, että luulet 4000 vuoden historian, kansasta ja luojan ohjauksesta, opista ja käskyistä, muuttuvan hedonismi sukupolven aikana, yhdelle pienelle kansan osalle, 100 vuoden jälkeen?

Luoja ei ole juoksu poika, niin kuin lellittyjen lasten vanhemmat ovat lapsille. Ja mitä lapset pimittävän, valehtelevat ja kiristävät heidän elämän ajassa. Virhe ajattelu on mullistavan yleistä Suomessa ja laajaa, Israelin Jumalan luonteesta.

Paavali astui keskelle Areiopagia ja alkoi puhua: Acts 17.22

"Ateenalaiset! Kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. 23 Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Juuri sitä, mitä te tuntemattanne palvotte, minä teille julistan.

Sinun kirjoituksista päätellen, sinulla näyttä olevan joku humanistinen Kansan kirkko käsitys mielessä.

Silla ei ole mitään tekemistä Kristuksen kirkon kanssa.

Humanistiset seinät levällä ja kynnyksen matalalla? Mistä se sellaisia käsityksiä olet saanut?

Kansan kirkko käsitys voisi olla mitä vain, uskomukset luonnon palvelukseen, palvoa sitä mikä tulee luonnollisesti ihmisen kokemuksesta mieleen.
Panteismi on usko, että kaikki todellisuus on identtinen jumaluutta, tai että kaikki säveltää kaiken kattava, läsnä oleva jumala. Panteistit siis usko erillinen henkilökohtainen tai antroposofinen jumala.

24 "Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. 25 Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin -- itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. 26 Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, 27 jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet.

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Apt.17.html#o53

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Kiitos vihjeettömästä ja täysin turhasta kommentistanne. Aiheena taisi olla dogmatiikka eikä kirkon harrastama retoriikka.

"Tässä tilanteessa korostetaan miten kirkko kuuntelee kaikkia ja on tasapuolinen.
Kaikki saavat jopa vaikuttaa asioihin kirkon sisällä? Mistä se sellaiset idean olet saanut?"

No sieltä kirkon jargonista. Väittävät että on seinät leveällä ja kaikki voivat kuulua kirkkoon.

Muuhun ei tarvitsekaan vastata. Sillä kommenttisi oli ns. straw man. Ei ollut blogaukseni aiheesta. Eli kirkon harrastamasta viestinnästä ja sen retoriikasta, erityisesti tästä neutraaliusilluusio -retoriikasta.

Jatkakaapa matalalentoista aihekyvytöntä keskusteluanne jossain muualla. Hyvää matkaa sinne. Maastoauto on kätevä keino painua pirun kauas. Olkaa hyvä!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset