Tuskakeskiviikko ...ja suurin niistä on hakkaus

Etninen profilointi toimii huonommin kuin voisi luulla

  • Kuvassa musta mies
    Kuvassa musta mies

Jussi Halla-aho on esittänyt EU -komissiolle ajatusta etnisen profiloinnin käyttöönotosta. Tavoitteena on ääri-islamistisen terrorismin torjunta. Olen päättänyt että tämänlainen lausunto ansaitsee sen, että ihmisiä rangaistaan matematiikalla. Tämä kirjoitus sisältää mm. tämän rangaistuksen. (Onneksi hyvin vähän. Olenhan niin lempeä!)

Ajatus etnisestä profiloinnista on tietenkin tilastokeskeistä. Ajautksena on se, että resursseja tulee kohdistaa sellaisiin asioihin joissa on tilastollisia yliedustuksia. Näin ollen jos esimerkiksi etsittäisiin natseja voitaisiin tarkastella erityisesti perussuomalaisia. Ei oletuksena että perussuomalaiset olisivat kaikki rasisteja vaan että rasisteja on heissä enemmän kuin muissa. Ja voisi aina puolustautua sillä että "kyse ei ole leimaamisesta". Halla-ahon strategia islamistien kohdalla on taatusti aikalailla vastaava. "Kyse ei ole rasismista".

Etninen profilointi on herättänyt keskusteluja muuallakin. Esimerkiksi uusateistisen liikkeen keskeisenä hahmona toiminut Sam Harris on keskustellut aiheesta Bruce Schneierin kanssa. Harris kannatti ajatusta siitä että jos halutaan tehdä ympäristöstä mahdollisimman terroristiton, niin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota terroristien kansallisuuteen, rotuun ja ihonväriin ja vastaaviin piirteisiin. Hän ei tosin esittänyt asiaa retorisesti siten että pitäisi keskittyä terroristeihin vaan hän käytti erikoista twistiä ; "TSA should stop doing secondary screenings of people who stand no reasonable chance of being Muslim jihadists." Tämä on hyvin epäluonteva tapa ilmaista asia, ja on melko selvää että Harris haluaa tässä sanavalinnoissa välttää rasismiteeman ylikorostumista. ; Se voi olla tarpeenkin koska tämänlainen tulkinta tehdään melko helposti.

Yhteydet ovat kuitenkin hyvin hankalia.

Mainitsin Schneierin tarkoituksella. Hänen kantansa on sama kuin omani. Ja se on sellainen että se ei välttämättä tule monille mieleen. Sitä halutaan usein enemmän kieltää korrelaatiot kuin tehdä kuten hän. Schneier ei kiistä korrelaatiota mutta pitää sen pohjalta tehtyä profilointia huonona ja tehottomana. ; Esimerkiksi itse en kiistä yliedustusten olemassaoloa vaan lähden siitä että jos kansalaisia halutaan suojella, on katsottava mitä tämä tarkoittaa. Yliedustus sinänsä ei nimittäin ole sama kuin se että profiloinnin harjoittaminen olisi perusteltua ja funktionaalista. Tämä on monista epäintuitiivista, mutta se johtunee siitä että he ovat huonoja matematiikassa. Joka taas on oleellista kun mietitään onko profilointi kätevää.

Tämä näkemys tuntuu monen arkijärjelle vieraalta ; jos korrelaatio on tosi on se vahva argumentti joka todistaa että Harris olisi oikeassa. Normaali ihminen näkee että kompleksia asiaa voidaan lähestyä siten että siitä löydetään yksi korrelaatio ja sitten tämä otetaan asian ytimeksi ja näin koko taito tai tieteenala saadaan tiivistettyä kätevästi hyvin pieneksi. Tämä tietysti jättää selittämättä sellaisia kysymyksiä kuin "miksi turvallisuuskäytänteitä tarvitsee tutkia niin ahkerasti" tai "miksi turvallisuusalalle ja profilointiin tarvitaan isoja määriä ammattikirjallisuutta". Tosimaailma vaan ei toimi siten kuin aika monen mieli. Eli aina kun tapahtuu jotain, niin yritetään keksiä miten tämä teko liittyy siihen yhteen taikaluotiin - joka vaihtelee henkilöstä toiseen. Asiat halutaan tiivistää yhteen muuttujaan. Asian voisi jopa tiivistää niin että kokemus ymmärtämisestä vaatii rankkoja yksinkertaistuksia ja typistyksiä. Ja jos koet asian yksinkertaisena tai helppona, se on usein enemmän signaali ns. Dunning-Kruger -efektistä kuin siitä että olisit erityisen ymmärtäväinen ja juuri tämän asian osaava.

Koko jippo on kuitenkin siinä että näin ei ole. Tilanne tuntuu absurdilta mutta ei ole sitä ; Ihmisen intuitio on vain sen laatuinen, että jos asioiden välillä on korrelaatio, niin sen pohjalta profiloimisen tulisi olla järkevää. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, ja tässä syynä ovat aivan yksinkertaisesti ehdollisen todennäköisyyden lait.

Sitten siihen rangaistukseen.

Profiloinnin takana on matematiikkaa. (Alkeisiin päästäkseen kiinnostunut amatööri voi lukea karkeita perusteita vaikka "Skeptic's Play" -blogista.) Perusteluun tarvitaan tilastomatemaattisia matemaattisia laskelmia joissa etsitään strategioita joissa profilointi on kannattavaa eli mahdollista ja hyväksyttävää. Tämän matemaattisuuden korostaminen on olennaista koska Kysymys ei ole profiloimisen vastustamisesta per se. Kysymys on siitä että "profilointi" -sanaa käytetään usein tekosyynä, jonain jolla leimataan ihmisryhmää johon itsellä sattuu olemaan pakkomielle, sellaisessa "Profilointi" on vain kiertoilmaus joka ikään kuin antaa luvan stereotypioiden käyttämiseen. Ja näkisin että Halla-ahon ajatuskin nojaa sille että sotketaan yhden muuttujan yliedustus siihen että tätä yliedustusta kannattaa käyttää profiloinnissa.

Käytän itse tässä Bayesin kaavaa. (Se on melko yksinkertainen ja siksi blogiinsopiva tapa lähestyä asiaa.) Bayesin kaava on sellainen joka ravisteli itseäni juuri sen vuoksi että sen avulla helposti demonstroituu se miten arkijärki ei ole kovin matemaattinen. Törmäsin siihen itse kun luin hyvin monta vuotta sitten hienon Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttilan "Argumentti ja kritiikki" -kirjan. (It's awesome!)

Kakkuri-Knuuttila käytti tilastomatematiikkaa ja sovelsi siihen skitsofreniatilastoja. Hän toi esiin kaksi elementtiä: On hypoteesi H1, joka tarkoittaa tilannetta jossa skitsofreniaa ei ole. Se oli 98%. H2 taas oli tilanne, jossa skitsofrenia on, ja se oli 2%. Lisäksi testitulos voi olla oikea ja väärä. Se oli 95% oikein kun hän on skitsofreninen ja 97% oikean tuloksen kun hän ei ole. Koe vaikuttaa luotettavalta. Oletetaan että meillä on henkilö, joka on saanut testissä tuloksen "on skitsofrenia". Kun tähän sovelletaan Bayesin kaavaa, jolla tilastoja käsitellään jotta selvitettäisiin käänteisiä ehdollisia todennäköisyyksiä - joilla siis lasketaan sitä kuinka todennäköisesti saatu tulos tarkoittaa että henkilö todella on skitsofreninen, huomataankin että: (0,02*0,95) / (0,02*0,95+0,98*0,03) = 0,019/(0,090+0,0294) = 0,393. Kakkuri Knuuttila toi tässä esiin sen, että kun muutkin vastaavat vaihtoehdot lasketaan (eli aidosti diagnosoidut skitsofreenikot, väärin diagnosoidut skitsofreenikot, oikein diagnosoidut terveet ja väärin diagnosoidut terveet laitetaan yhteen), käykin niin että jos olisi 1000 potilasta, heistä diagnosoitaisiin 50 skitsofreenikkoa. Ja 30 heistä olisi terveitä. Tämä johtuu tietenkin siitä että skitsofrenia on harvinainen. Tätä kautta sen "perustelemiseen tarvitaan enemmän".

Skitsofrenian diagnosointi ei toki ole etnistä profilointia. Mutta molemmissa on kysymys matematiikkansa osalta hyvin samantapaisesta ilmiöstä. Ja myös terrorismissa on kysymys jostain jossa yliedustuksen lisäksi on havaittava sellainen pieni asia, että tästä yliedustuksesta huolimatta vain hyvin harva muslimi on oikeasti jossain elämänsä vaiheessa itsemurhaterroristi. Ja tätä kautta Bayesin kaavaan liittyvä erikoinen tilanne muuttuu relevantiksi. ; "Scientific American (April 2009)" valotti tästä profiloinnista. Siinä nostettiin esiin julkaistu matemaattisperäinen tulos, jonka mukaan vaikka suurin osa tunnetuista terroristeista ovat ulkomaalaisia, terroristeja ei silti kannata seuloa rodun mukaan. Takana oli hyvin samantapainen asia kuin mikä oli Kakkuri-Knuuttilan skitsofreniaesimerkissä.

Syy perustuu siihen, että terroristeja on todella pieni määrä suhteessa rehellisiin. Jos ihmisiä tarkkaillaan "rodun kannalta satunnaisesti", käy niin että: (1) Saadaan kiinni ulkomaalaisia terroristeja. (1.1) Saadaan kiinni "vääriä tunnistuksia"(False positive) jossa syytöntä epäillään. (1.2) Osa on vääriä "turistitunnistuksia" (False negative) jossa syyllistä ei epäillä vaikka pitäisi. (2) Saadaan kiinni kotimaalaisia terroristeja. (2.1) Saadaan kiinni "vääriä tunnistuksia"(False positive) jossa syytöntä epäillään. (2.2) Osa on vääriä "turistitunnistuksia" (False negative) jossa syyllistä ei epäillä vaikka pitäisi.

Profilointi muuttaa kaikkiin näihin liittyviä todennäköisyyksiä. Resurssit oletetaan rajallisiksi ja ne jaetaan siten että tarkkailu olisi mahdollisimman tehokasta. Tavoite olisi että tapahtuisi kaiken kaikkiaan mahdollisimman vähän terrori-iskuja.

Kun aletaan seulomaan pelkän rodun mukaan, eli aletaan skannaamaan pelkästään tietyn rodun edustajia on selvää että kotimaalaisten terroristien huomaaminen poistuu ja ulkomaalaisten lisääntyy. Tässä tuntuu tietysti siltä että potentiaalisesti syyllisiin keskityttäisiin enemmän. Ongelmana oli se, että laskelman mukaan se johtaa samojen viattomien skannaamiseen toistuvasti, kun taas ulkomaalaisten terroristien kiinnijäämiset kasvavat vain hieman (koska heitä on prosentuaalisesti vähän.) Sen sijaan syyllisten muunlaisten ohipääseminen lisääntyy (koska heitä ei skannata) ja tämä on suurempi määrä (koska vaihtoehdossakin osa ulkomaalaisista skannattaisiin joka tapauksessa).

Laskelmassa esitettiin että teoreettisesti paras suhdeluku voidaan toki laskea tilastollisesti ja tässä voidaan ottaa rotu huomioon. Maksimi on suhdeluvun neliöjuuren kohdalla. Eli jos jokin rotu olisi vaikka 9 kertaa useammin syyllinen, tätä tulisi skannata 3 kertaa enemmän ja jos jokin rotu olisi 4 kertaa useammin syyllinen, tämä tulisi skannata kaksi kertaa useammin. Koska erot ovat pieniä (prosenttiosuudet kokonaisuuksista ovat minimaalisen pieniä), ja käytännössä erot ovat niin pieniä että käytännössä rodun huomioon ottaminen ei ole tärkeää.

Tämän huomion kohdalla Halla-aho on viisas kun puhuu vain etnisestä profiloinnista. Sam Harrisin tapa puhua siitä miten jotain ei pidä tarkkailla on huono. Sillä jos suhdeluvusta joustetaan niin terrori-iskujen määrä tulee nousemaan. Vain jos 100% terroristeista olisi ääri-islamisteja kannattaisi lähteä Harrisin ehdottamalle linjalle. (Retoriikka voi tässä mielessä joskus tulla puraisemaan ahterista.)

Tästä seuraa jännittävä asia ; Kun Halla-aho puhuu muslimiterrorismin vähentämisestä hän tuskin tiedostaa että hänen onkin pakko valita sanansa juuri noin. Jos tavoitteena olisi terrori-iskujen minimointi, etnisen profiloinnin ajatus on itse asiassa koeteltu ja köykäiseksi havaittu. Ainut syy keskittyä etniseen profilointiin on se että ei välitetä terrori-iskujen minimoimisesta sinänsä vaan halutaan iskeä vain tiettyyn ryhmään ja välittää sen tekemistä rikoksista enemmän kuin muiden viitekehysten tekemistä muuten vastaavista rikoksista. Tämä asenne taas on Halla-ahojen ja vastaavien kohdalla hyvin yleistä noin muutenkin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (21 kommenttia)

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka

Radikalisoitumisen todennäköisyys on suurempi niillä paperittomilla, jotka ovat painuneet maan alle saatuaan kielteisen päätöksen. Näin uskoo Paateron ohella moni muukin.

Luulenpa että etninen profilointi on paikallaan näitä laittomasti maassa majailevia etsittäessä. Tuskin kannattaa kantasuomalaisia alkaa ratsata. Se ei taida natsata.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Kiitos faktapohjaisesta laskelmastasi, joka selvästi osoitti että olit sekä lukenut koko viestin että ymmärtänyt sen perusargumentin.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren Vastaus kommenttiin #3

Kommentaatiosi tuo mieleen perinteisen lehdistön mielipideosastot. Tulee samanlainen olo kun mitä saa silmäilemällä keskimääräistä maakunnallisen sanomalehden yleisönosastoa. Tosin perinteisessä printtimediassa on se hyvä puoli, että sitä voi tyydyttävästi repiä, raastaa ja rypistää.

Käyttäjän TimoKohvakka kuva
Timo Kohvakka Vastaus kommenttiin #5

Yritän palauttaa perustelusi maan pinnalle sillä arkijärjellä, jota kovin kritisoit. Voi esittää vaikka millaisia hienoja kaavoja ja teorioita aattensa tueksi, mutta todellisuus osoittaa toista. Kumpaako uskoisin?

Riskiryhmien profilointi on oleellinen osa rikosten ennaltaehkäisyä. Nytkö pistettäisiin rikostutkinnan käytännöt uusiksi? Koska rasismi.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren Vastaus kommenttiin #7

Itse asiassa hauskinta on että viittaamani Scientific American -juttu oli nimenomaan sitä ammattimaista rikosten ennaltaehkäisyä. Teema on enemmän sitä että "palautat maan pinnalle" sitä että arkijärkesi ei vastaa ammattilaisuutta. Ja kun tämä ero tuodaan esiin luulet että ammattilaisuus on sitä mitä väität ja sitä sovelletaan missä sovelletaan.

Itse taas väitän aivan suoraan niin että euroopassa terrorismijutut ovat asiantuntijoiden, eivätkä Halla-ahon, takia kunnossa jo nyt. Halla-aho on haluamassa muuttaa järjestelmää juuri siksi että ammattilaisten harrastama seulonta ei vastaa hänen itsensä arkijärkeä.

Riskiryhmien profilointia harrastetaan ehdoilla. Ehdoilla joiden toiminta on, valitettavasti, sidoksissa matematiikkaan ja havaintoihin. Siksi jos euroopassa ei hyvä asiantuntijajärjestelmä nykyään harrasta Halla-ahon esittämää, siihen on mitä luultavimmin syy. Syy taas on helppo käsittää jos katsoo niitä laskelmia joita pyörittäen asiantuntijat juttujaan tekevät. (Kato, he käyttää sitä matematiikkaa koska se kuvaa valitettavasti sitä tosiasiaa paremmin kuin se että joku kokee arkijärkensä kaikkivaltiaaksi.)

Että olkaa hyvä ja menkää katsomaan mitä Dunning-Kruger tarkoittaa.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren Vastaus kommenttiin #7

En myöskään koskaan sanonut että toiminta on rasismia. Sanoin sen sijaan sen, että retoriikassa paistaa se että rasismikorttia halutaan väistellä. Että opettele jätkä lukemaan.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Ainut syy keskittyä etniseen profilointiin on se että ei välitetä terrori-iskujen minimoimisesta"

Jos nyt otetaan 20 viimeistä vuotta niin tilastoista löytyy varmasti tukea etnisille ja uskonnollisille ryhmille yliedustettuina. Totuuden kieltämisellä et saavuta yhtään mitään. Montako suomalaista tai perusranskalaista löydät tänä aikana terroritekoon syyllisinä?

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

"Jos nyt otetaan 20 viimeistä vuotta niin tilastoista löytyy varmasti tukea etnisille ja uskonnollisille ryhmille yliedustettuina. Totuuden kieltämisellä et saavuta yhtään mitään."

Arvokas kommentti, kun koko esittämäni laskelma ei perustunut siihen että kiistetään mainittua yliedustusta. (Ja jotka oli toki huomioitu siinä viittaamassani Scientific Americanin jutussa paremmin kuin tässä lyhyessä referenssissäni.) Veli argumentoi jälleen väkevästi! Saamani kommentit taitavat demonstroida jotain. Jotain jonka muuten taisin mainita itse kirjoituksessa. Laskelmien puute taitaa vahvistaa tätä huomautustani. (Kannattaa vaikka googeloida sivistyssanoja, jos on muuten vaikeaa.)

Sen verran voin toki vihjata, että tosiasioiden kiistäminen on juuri sitä että hylkää tilastomatematiikan joka koskee sitä mitä tämä yli- ja aliedustus tarkoittaa ja ei tarkoita.. Oletko miettinut vaihtoehtoa jossa olisit jonkinlaisen kuopan pohjalla?

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Sen verran voin toki vihjata, että tosiasioiden kiistäminen on juuri sitä että hylkää tilastomatematiikan..."

Tilastomatematiikan työkaluin voidaan todeta, että kaikki Euroopassa viimeisen 18 kk:n aikana tapahtuneet terrorismi-iskut ovat olleet muslimiarabien tekemiä.

Ei poliisin tarvitse olla tiedemies päätellessään, että kannattaa etsiä arabinnäköistä, jos on kyseessä terrori-iskun estäminen. Menetelmä ei ole tietenkään 100% varma, mutta kaikkien 5,4 miljoonan suomalaisen tutkiminen veisi liikaa aikaa. Ja sitä poliisilla ei ole liikaa, kun pitää enenevässä määrässä riittää resursseja kantaväestön vihapuheiden seuraamiseen.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Aika vahvaa viimeisen kappaleeni valottamaa henkeä tuossa sinun systeemissä. Tosiasiassa aika helvetin moni vakava isku on ollut ei-muslimien tekemä. Ja europol tukee väitettäni. En kiistä yliedustusta mutta siihenhän se laskelma ei perustunut.

Voin esimerkiksi huomauttaa että sana "euroopassa" on varmasti valikoitunut siksi että maailmassa terrorismi on helposti googlattavassa muodossa erilainen. Eli yksi googlehaku ja väite olisi heti paljastunut aikamoiseksi vedätykseksi. (Toki asia ei ole parempi eurooppakeskeisyydessäkään, kts. mitä google antoi itselleni! Lähde tosin voisi olla tieteellisempi mutta googlen hakutulokset nyt ovat mitä ovat tässä suhteessa...)

Globaalissa maailmassa tilanne on sellainen että lokaatiolla on yhä vähemmän merkitystä. Asenteet kiertävät internetissä valonnopeudella ja lentokoneella pääsee paikkoihin. Mainitsemasi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikajanalle mahtuva FBI -raportti muistuttaa että terrorismia on paljon muutakin kuin islamilaista. Eli toisin sanoen luku ei ole nolla ja tätä kautta yliedustuksen merkitystä koskeva ja oikeisiin ja vääriin tunnistuksiin perustuva Bayesin kaava alkaa puremaan. (Luku ei ole nolla ja tilastollisesti hyvin harva muslimi päätyy terroristiksi, jolloin prosentuaalinen osuus kaikista ihmisistä, joka on btw se alkutila josta aletaan seulomaan, on se joka nousee esiin....) Ja aikajana on asetettu juuri tuohon siksi että esim. IRA oli aika eurooppalainen ja kristillinen. Tämä kortti on niin helppo että siltä on sitten suojauduttu tälläisellä aikarajan vedolla. (Jota tieteenfilosofi voisi kutsua ad hoc -rakennelmaksi.)

Sanot sanan "tilastomatematiikka". Mutta mihin laskelmaan ja kaavaan viittaat? Itse viitasin Bayesin kaavaan. (Ja itse asiassa myös peliteoriaan joskin tämä oli selvää vain tarkkaavaiselle lukijalle, sellaiselle joka kävi läpi myös antamani viittaukset.) Itsekin toki sanallistin kaavoja tässä aika ankarasti. Mutta kyllä siitä osaa kaavan suuntaan vetää jos tuntee matikan.

Vaateeksi syntyy se, että takana on esimerkiksi sellaista ajattelua etä Breivikin teot eivät olleet terrorismia. Eli teot määritetään joksikin muuksi. (Samoin joku voisi tietysti vetää terrorismin määritelmää kattoon ja määritellä vaikka jokaisen VOK -polttopullon terrorismiksi.) Kysymys on suojelusta eikä siitä miten kuolemat symbolisesti määrittyvät. Terrorismi on usein määritelty ideologisesti kun taas lentokentällä käytännön töissä tietysti kiinnostaa kuolinluvut. Ja tähän se antamani Scientific American -juttukin tietenkin nojasi. Tosimaailma ei kuitenkaan toimi sillä logiikalla että teko on terrorismia kun se on islamistin tekemä ja muuten se on vain yksinäisen, mielenterveysongelmaisen, suden tekemä operaatio. Että terrorismi on ulkomaalaista by definition ja muut suorittavat vaan jotain Breivik -mallisia lyijypohjaisilla metalliseoksilla suoritettavia liian innokkaiden suvakkiaktivistien rivistöjen harventamisia.

Huvittava twisti asiassa on tietenkin se, että me kalpeanaamat voimme tehdä terrorismia myös vasemmistoanarkian ja eläinsuojelun nimissä. Nämä teot tunnistetaan kyllä terrorismiksi jopa MV -lehdessä. Mutta kun puhutaan siitä miten 100% terrori-iskuista on islamistien tekemiä niin nämä samaiset teot unohtuvat. Tai sitten kokonaisuudessa on prosentteja enemmän kuin tilastomatematiikassa on meille opetettu. Tämänlaista "uutta matematiikkaa" tarvitaankin jos Halla-ahon ehdottamaa halutaan pitää missään määrin rationaalisena...

Laskelmasi puuttuivat (asian väittäminen "tilastomatematiikaksi" ei ole matematiikkaa, et ollut maininnut esimerkiksi ainuttakaan kaavaa jonka avulla laskelmasi olet tehnyt. Tämänlainen ei ole tilastomatematiikkaa, se on sen korvaamista retoriikalla. Jos olisit oikeassa, sinun ei tarvitsisi turvautua tämänlaisiin temppuihin vaan voisit tehdä työt kunnolla. Ainoastaan väärässäolevat joutuvat väkisin turvautumaan tälläisiin älyllisesti ala-arvoisiin temppuihin.) ja esittämäsi faktat ovat ilmiselvästi virheellisiä ja saatu lähteestä jolla ei ole joko osaamista tai halua aihepiirin parissa. Että hyvin sä vedät. Ihan kuin tarkoituksenasi olisi antaa kuva jossa kanssani erimielisyys olisi erityisen typerää...

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Aiempaan kommenttini linkkaamani europol on toki hienoa luettavaa laajasti. Mutta laiskat voivat ottaa tuoreimman, vuoden 2015 kokonaisuutena käsittävän julkaisun. Ja lukea sieltä yhteenvetoa siitä mitä eurooppa on ollut viime vuonna. Väitteet kahdestakymmenestä vuodesta jne. eivät liene kovin uskottavia;

"In 2015, a total of 1077 individuals were arrested for terrorism-
related offences, which is a significantly higher number than that
of 2014 (774), and is a continuation of the upward trend. Most
arrests occurred in France (424), Spain (187) and the UK (134).
The number of individuals arrested on suspicion of terrorism-
related offences increased in 11 Member States, most notably in
France (2014: 238, 2013: 225). The largest proportion of arrests
in the EU was linked to jihadist terrorism (687), as it was in the
two preceding years (2014: 395 and 2013: 216). Arrests for both
separatist (168) and left-wing terrorism (67) rose compared to
2014 (154 and 54 respectively)."

Selvästi ei ole ei-islamistien tekemä terrorismi nollassa. Se, että ei tiedä ei-islamistisia iskuja tapahtuneen voinee johtua siitä että elää maailmankuvallisessa mediakuplassa sen sijaan että tutustuisi kunnon lähteisiin. Yli- ja aliedustuksiin en edelleenkään sano muuta kuin että en kiistä yliedustusta. Mutta se miten se vaikuttaa siihen mitä kannattaa ja eikannata tehdä on jotain jota ei selvitellä "mutkun musta tuntuu, ja oma uutislähteeni kertoo vaan islamistejen tekemistä rikoksista ja terrori-iskuista" -huohotuksella. Jos ei osaa argumentoida paremmin kannattaa tehdä jotain joka on yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta relevantimpaa. (Mikä tahansa on. Mutakuopassa runkkaaminenkin on.)

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Kauhava-lehden uutinen yritti profiloida noin 20 vuotta sitten kaksi vanhuksen rahat ryöstänyttä henkilöä "naisiksi, joilla oli tumma tukka, kansallispuvun tapainen vaatetus, jossa musta samettihame".
Eihän tuollaisesta pirukaan ota selvää...

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Se, että rikollisia saadaan kiinni ja rangaistusta kärsimään perustuu erittäin usein poliisin suorittamaan profilointiin, haluttiin sitä sitten tunnustaa tai ei.

Kaikille meille on tuttu lausahdus: "Pidätetty on poliisin vanha tuttu."
Eli poliisi tiesi jo etukäteen, ketä lähteä etsimään.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen
Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Otetaan täysin fiktiivinen esimerkki tilastomatematiikasta, profiloinnista ja rikoksen ehkäisystä.

Oletetaan populaatio... Anteeksi, nyt puhutaan Makkosellekin: Oletetaan m a a, jossa on 5 miljoonaa asukasta. Heistä 200 000 on maahanmuuttajia.

Maassa tehdään vuosittain 100 henkirikosta, joista maahanmuuttajat tekevät 10. Maassa tehdään vuosittain 1 000 raiskausta, joista maahanmuuttajat tekevät 200.

Koko väestö tekee siis 0,2 henkirikosta 10 000 asukasta kohden. Maahanmuuttajat tekevät 0,5. Yliedustus on 2,5-kertainen. Koko väestö tekee 2 raiskausta 10 000 asukasta kohden. Maahanmuuttajat tekevät 10. Yliedustus on 5-kertainen.

Mikäli pyrkimys on henkirikosten ja raiskauksien ehkäiseminen ja selvittäminen, kannattaisiko keskittyä maahanmuuttajiin, tuohon niin selvästi yliedustettuun ryhmään. Ja jättää huomiotta 90% henkirikoksista ja 80% raiskauksista?

Ei. Mutta mikäli pyrkimyksenä onkin punatukkaisten, vasenkätisten, diabeetikkojen tai maahanmuuttajien tekemien henkirkosten ja raiskauksien ehkäiseminen ja selvittäminen, toki on syytä keskittyä tutkimaan näitä ryhmiä.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

'Kaikki terroristit ovat islamilaisia' on sitä samaa tietoista valehtelua kuin tuhanteen kertaan kuullut 'Suomi on koko maailman sosiaalitoimisto', 'Suomi maksaa koko maailman velat' ja 'Suomi ottaa vastaan kaikki maailman pakolaiset'.

Kun lukee jonkun kirjoittavan tämänkaltaista propagandaa niin tietää ettei sanomisiinsa ole uskomista jatkossakaan. Älä usko valheisiin tai valhe isiin.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Kaikki terroristit ovat islamilaisia"

Tietääkseni vain 99,5%.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Tämä kommentti oli kultaa. Kun tässä kommenttiketjussa on europolin terrorismilukemat. Teillä on ollut jännittävä matematiikanopettaja kyllä. Prosentit on varmaan nekin jotain norsunluutornissa kykkivien tyyppien tekosia, kun taas arkijärjellä kyllä kansa tietää paremmin ilman että on läpäissyt edes lukion pitkää matematiikkaa...

Käyttäjän HeikkiStrengell kuva
Heikki Strengell

Kirjoittajan liioitellusta minästä kertova mainos perustelee asiansa hyvin ja on varmasti hyvä väline niille ja niihin keskusteluihin, joissa terroritekoon suhtaudutaan samalla tavalla tekijän etnisestä taustasta riippumatta.

Käyttäjän ArvoPelttari kuva
Arvo Pelttari

Hyvä esimerkki tuo Bayesin kaavan mukaan laskettu skitsofreniaesimerkki. Valitettavasti kommentoinnista päätellen harva on sen lukenut ja vielä harvempi ymmärtänyt.

Laskelma osoittaa, miten yhteen heikkoon muuttujaan perustuva profilointi tuottaa huonon tuloksen. Asetelma tietenkin muuttuu, kun otetaan mukaan lisämuuttujia.

Laki ulkomaalaisvalvonnasta ja sen perustelut etnisestä profiloinnista kertovat oleellisen tästä kysymyksestä:
"Etnisen profiloinnin kielto tarkoittaa, ettei henkilön etninen alkuperä, kuten ihonväri koskaan yksinään voi olla ulkomaalaisvalvonnan perusteena."
Sama asia pätee varmasti terrorismitorjunnassa. Muhamettilaisuuden lisäksi profilointiin kun otetaan ikä, sukupuoli ja muita muuttujia, tulos oletettavasti paranee ja etnisyyttä saa käyttää yhtenä muuttujana.

Myymälävarkauksien ja niiden valvonnan kohdalla kysymys on arempi. Voin kuvitella romanien tuskan, kun vartija hengittää niskaan ja hameiden alle halutaan kurkkia. Samaan aikaan kuitenkin vartija laiminlyö tehtävänsä, jossei kiinnitä mustalaisiin keskimääräistä enemmän huomiota. En tiedä, mitä muuttujia Bayesin kaavaan pitäisi lyödä, että löytyisi etnistä seuruetta tai nuorisojoukkoa paremmat seurattavat.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset